Privacy policy

Oświadczenie o ochronie prywatności w Asta Labs Sp z o.o.

Informacje ogólne
 1. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności („Oświadczenie”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę pod firmą Asta Labs sp z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-518), ul. Gen. Zajączka 9A/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Warszawa pod numerem KRS: 000397257, REGON: 14441660200000, NIP: 5252518124 (“Spółka”).
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.
 3. Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres email: info@astalabs.com lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 4. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym w Spółce inspektorem ochrony danych poprzez adres email: info@astalabs.com lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).
 5. Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe, jak określono to w niniejszym Oświadczeniu, jak również jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa. Dlatego też niniejsze Oświadczenie należy czytać wraz ze wszelkimi innymi powiadomieniami lub warunkami dostarczonymi Państwu w chwili zbierania od Państwa danych (lub na późniejszym etapie) lub też dostępnymi na innych stronach internetowych należących do Spółki m.in. www.sprzedawajwiecej.online
 6. W przypadku korzystania przez Państwa ze stron internetowych należących do Spółki przetwarzane mogą być Państwa dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies, dostępną poniżej. 

  Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę

 7. W ramach strony www.sprzedawajwiecej.online Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które: 

  a)     są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki, gdyż np. przekazały Spółce dane do kontaktu w związku z usługami i produktami oferowanymi przez Spółkę („Potencjalni klienci”);
  b)    działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych („Reprezentanci”);
  c)     są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki („Skarżący”);
  d)    mogą być zgodnie z właściwymi przepisami prawa adresatami korespondencji marketingowej. 

  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 8. Dane osobowe Potencjalnych klientów mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:

  Cel przetwarzania: 
  Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe, itp. 
  Podstawa prawna przetwarzania: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. komunikacja z Użytkownikami) oraz dodatkowo zgoda – w sytuacji gdy jest to wymagane (np. przepisami prawa telekomunikacyjnego).

  Cel przetwarzania: 
  Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji).
  Podstawa prawna przetwarzania:  Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.

  Cel przetwarzania: 
  Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne.
  Podstawa prawna przetwarzania: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.

  Cel przetwarzania: 
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  Podstawa prawna przetwarzania: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami). 

  Cel przetwarzania: 
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. 
  Podstawa prawna przetwarzania: Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego.
       
 9. Dane osobowe Reprezentantów oraz Skarżących mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:

  Cel przetwarzania: Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe, itp.
  Podstawa prawna przetwarzania: 
  Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. komunikacja z Użytkownikami) oraz dodatkowo zgoda – w sytuacji gdy jest to wymagane (np. przepisami prawa telekomunikacyjnego)

  Cel przetwarzania: 
  Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji)
  Podstawa prawna przetwarzania: 
  Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.

  Cel przetwarzania: 
  Obsługa wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki
  Podstawa prawna przetwarzania:
   Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce.

  Cel przetwarzania: 
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. 
  Podstawa prawna przetwarzania: 
  Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami)

  Cel przetwarzania: 
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.
  Podstawa prawna przetwarzania: 
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego.

 10. Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć produktów lub usług Spółki. Informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o operacje profilowania, które umożliwiają zaproponowanie Państwu produktów lub usług najlepiej dopasowanych do Państwa preferencji, profilu prowadzonej działalności (Państwa lub reprezentowanego przez Państwa podmiotu), historii zakupowej, znanych lub przewidywanych oczekiwań.

  Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?

 11. Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
   - w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez okres 30 dni;
   - w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do Spółki;
   - w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody; 
   - w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
   - w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

  Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

 12. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
   - podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach strony www.sprzedawajwiecej.online);
   - podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
   - podmiotom świadczącym na rzecz Spółki innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.

  Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Jak chronimy Państwa dane osobowe?
 1. Mamy świadomość, że Państwa dane osobowe są poufne. Spółka zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez Spółkę wewnętrznymi politykami i instrukcjami.
 2. Spółka wdrożyła technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. wykorzystanie, szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu oraz inne technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Państwa danych osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.
 3. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy przesyłacie Państwo informacje przez Internet, nie można zagwarantować, iż jest to w 100% bezpieczne.
 4. Na potrzeby wszelkich płatności, jakie pobieramy od Państwa online wykorzystujemy uznawany, bezpieczny system płatności online.

  Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 5. Korzystanie ze strony www.sprzedawajwiecej.online, jak również nawiązanie współpracy lub kontakt w innym celu ze Spółką są dobrowolne.  
 6. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne.

  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:
  a) prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez Spółkę przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Spółka wykorzystuje Państwa dane osobowe. Spółka może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
  b) prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od Spółki niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Spółka przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie;
  c) prawo do usunięcia danych (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Spółka potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania Spółki przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. Spółka jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy);
  e) prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych. Spółka może odmówić realizacji tego praw w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego. Spółka ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Polityka cookies
 1. strona www.sprzedawajwiecej.online nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www.sprzedawajwiecej.online („Użytkownika”) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych www.sprzedawajwiecej.online. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka, jako właściciel strony www.sprzedawajwiecej.online
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych www.sprzedawajwiecej.online do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 5. W ramach strony www.sprzedawajwiecej.online stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach strony www.sprzedawajwiecej.online stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony www.sprzedawajwiecej.online, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony www.sprzedawajwiecej.online
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach  strony www.sprzedawajwiecej.online;
  c) „wydajnościowe” / „serwisowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych www.sprzedawajwiecej.online, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google (podmiot, któremu Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych w tych celach);
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony www.sprzedawajwiecej.online mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych www.sprzedawajwiecej.online.